درس ارائه و پژوهش (مدرس مجید عبدالرزاق نژاد)

در تمامی مقاطع تحصیلی دانشگاهی لازمه ی یادگیری در زمینه های تحقیقاتی و مطالعاتی،  نحوه  صحیح تحقیق و پژوهش است. …

0
رایگان!